torpidness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torpidness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torpidness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torpidness.

Từ điển Anh Việt

  • torpidness

    /tɔ:'piditi/ (torpidness) /'tɔ:pidnis/

    * danh từ

    tính trì độn, tính mê mụ; sự lười biếng

    trạng thái ngủ lịm (động vật qua đông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet