listlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

listlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm listlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của listlessness.

Từ điển Anh Việt

  • listlessness

    /'listlisnis/

    * danh từ

    tính lơ đãng, tính thờ ơ, tính vô tình; tính lờ ph

Từ điển Anh Anh - Wordnet