inka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inka.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inka

    Similar:

    inca: a member of the Quechuan people living in the Cuzco valley in Peru

    Synonyms: Incan

    inca: the small group of Quechua living in the Cuzco Valley in Peru who established hegemony over their neighbors in order to create an empire that lasted from about 1100 until the Spanish conquest in the early 1530s

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).