incog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incog.

Từ điển Anh Việt

  • incog

    /in'kɔg/

    * tính từ, phó từ & danh từ

    (viết tắt) của incognito