in on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • in on

    participating in or knowledgeable out

    was in on the scheme

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).