infix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infix.

Từ điển Anh Việt

 • infix

  /'infiks/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) trung tố

  * ngoại động từ

  gắn (cái gì vào cái gì)

  in sâu, khắc sâu (vào trí óc...)

  (ngôn ngữ học) thêm trung tố

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • infix

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trung tố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • infix

  an affix that is inserted inside the word

  attach a morpheme into a stem word

  Similar:

  insert: put or introduce into something

  insert a picture into the text

  Synonyms: enter, introduce