in advance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in advance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in advance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in advance.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • in advance

  Similar:

  advance: situated ahead or going before

  an advance party

  at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies

  Synonyms: advanced

  ahead: ahead of time; in anticipation

  when you pay ahead (or in advance) you receive a discount

  We like to plan ahead

  should have made reservations beforehand

  Synonyms: beforehand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).