go back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go back.

Từ điển Anh Việt

 • go back

  trở về, về, trở lại

  to go back to one's homeland: về quê quán, trở về quê hương

  lui

  to go back two paces: lui hai bước, bước lui hai bước

  xem xét lại, làm lại, trở lại

  to back to a beginning: làm lại từ đầu

  to go back to a suject: trở lại vấn đề

  đi ngược lại, truy nguyên

  to go back to the past: nhớ lại những việc đã qua, nhớ lại dĩ vãng

  không giữ (lời hứa)

  to go back on (upon) one's word: không giữ lời hứa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • go back

  * kỹ thuật

  đi ngược về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • go back

  belong to an earlier time

  This story dates back 200 years

  Synonyms: date back, date from

  Similar:

  recur: return in thought or speech to something

  recover: regain a former condition after a financial loss

  We expect the stocks to recover to $2.90

  The company managed to recuperate

  Synonyms: recuperate