file interchange (fi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

file interchange (fi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm file interchange (fi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của file interchange (fi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • file interchange (fi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trao đổi tệp