black person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black person

    Similar:

    black: a person with dark skin who comes from Africa (or whose ancestors came from Africa)

    Synonyms: blackamoor, Negro, Negroid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).