black fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black fat

    * kinh tế

    thuốc lá đen chế biến đặc biêt