blackbutt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackbutt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackbutt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackbutt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blackbutt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ bạch đàn