black leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black leg

    * kinh tế

    kẻ phản bội