black red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black red.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black red

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    màu hồng đen