black nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black nut

    * kỹ thuật

    đai ốc thô