blackbuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackbuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackbuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackbuck.

Từ điển Anh Việt

  • blackbuck

    * danh từ

    một loại linh dương của ấn Độ

Từ điển Anh Anh - Wordnet