black art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black art.

Từ điển Anh Việt

  • black art

    giống như black magic

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black art

    Similar:

    sorcery: the belief in magical spells that harness occult forces or evil spirits to produce unnatural effects in the world

    Synonyms: black magic, necromancy