black top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black top.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black top

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp phủ didrocacbon mặt đường