black ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black ash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black ash

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sođa thô

Từ điển Anh Anh - Wordnet