black bee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black bee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black bee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black bee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black bee

    dark-colored ill-tempered honeybee supposedly of German origin

    Synonyms: German bee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).