black cod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black cod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black cod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black cod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black cod

    * kinh tế

    cá than