black sea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black sea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black sea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black sea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black sea

    a sea between Europe and Asia; a popular resort area of eastern Europeans

    Synonyms: Euxine Sea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).