black pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black pea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black pea

    perennial of Europe and North Africa; foliage turns black in drying

    Synonyms: Lathyrus niger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).