lathyrus niger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lathyrus niger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lathyrus niger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lathyrus niger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lathyrus niger

    Similar:

    black pea: perennial of Europe and North Africa; foliage turns black in drying

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).