lathyrus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lathyrus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lathyrus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lathyrus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lathyrus

    genus of climbing herbs of Old World and temperate North and South America: vetchling; wild pea

    Synonyms: genus Lathyrus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).