lathyrus sativus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lathyrus sativus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lathyrus sativus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lathyrus sativus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lathyrus sativus

    Similar:

    grass pea: European annual grown for forage; seeds used for food in India and for stock elsewhere

    Synonyms: Indian pea, khesari

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).