lathyrus japonicus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lathyrus japonicus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lathyrus japonicus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lathyrus japonicus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lathyrus japonicus

    Similar:

    beach pea: wild pea of seashores of north temperate zone having tough roots and purple flowers and useful as a sand binder

    Synonyms: sea pea, Lathyrus maritimus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).