lathyrus odoratus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lathyrus odoratus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lathyrus odoratus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lathyrus odoratus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lathyrus odoratus

    Similar:

    sweet pea: climbing garden plant having fragrant pastel-colored flowers

    Synonyms: sweetpea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).