black box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black box.

Từ điển Anh Việt

 • black box

  (Tech) hộp đen

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • black box

  * kinh tế

  hộp đen

  * kỹ thuật

  cụm điều khiển

  hộp đen

  máy ghi dữ liệu bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • black box

  equipment that records information about the performance of an aircraft during flight