blackeye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackeye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackeye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackeye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blackeye

    * kỹ thuật

    y học:

    đen mắt, mắt đen