black man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black man

    a man who is Black

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).