black magic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black magic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black magic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black magic.

Từ điển Anh Việt

 • black magic

  * danh từ

  trò phù phép, trò ma thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • black magic

  Similar:

  sorcery: the belief in magical spells that harness occult forces or evil spirits to produce unnatural effects in the world

  Synonyms: black art, necromancy