automatic word wrap-around nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic word wrap-around nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic word wrap-around giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic word wrap-around.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic word wrap-around

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự xuống hàng tự động