automatic skip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic skip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic skip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic skip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic skip

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhảy tự động