automatic text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản tự động