automatic bind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic bind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic bind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic bind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic bind

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    buộc tự động

    kết tự động