automatic block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic block

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đóng đường tự động