automatic scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic scale

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị cân tự động