automatic guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic guide

    * kinh tế

    sách chỉ dẫn tự động