automatic logon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic logon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic logon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic logon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic logon

    * kỹ thuật

    đăng nhập tự động