automatic level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic level

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  lấy cốt (cao) tự động

  lấy cốt cao tự động

  máy thủy bình tự động