automatic cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic cover

    * kinh tế

    bảo hiểm tự động