automatic input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic input

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhập tự động