automaticity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automaticity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automaticity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automaticity.

Từ điển Anh Việt

  • automaticity

    xem automatic

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automaticity

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tính tự động