automatic code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic code

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mã tự động