automatic shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic shop

    * kỹ thuật

    xưởng sửa xe hơi