automatic punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic punch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự đục lỗ tự động