automatic brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic brake

    * kỹ thuật

    phanh tự động