automatic float nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic float nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic float giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic float.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic float

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phao tự động