automatic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic line

    * kỹ thuật

    dây chuyền tự động